Религиозная литература

Забытые письмена - Гордон Сайрос

 

Текст 1

Текст 2

1)

da-a-ra-ya-va-u-sha

1)

Kha-sha-ya-a-ra-sha-a

 

Дарий

 

Ксеркс

2)

Kha-sha-a-ya-tha-i-ya

2)

Kha-sha-a-ya-tha-i-ya

 

царь

 

царь

3)

va-za-ra-ka

3)

va-za-ra-ka

 

великий

 

великий

4)

Kha-sha-a-ya-tha-i-ya

4)

Kha-sha-a-ya-tha-i-ya

 

царь

 

царь

5)

Kha-sha-a-ya-tha-i-ya-a-

5)

Kha-sha-a-ya-tha-i-ya-a-

 

na-a-ma

 

na-a-ma

 

царей

 

царей

6)

kha-sha-a-ya-tha-i-ya царь

 

 

7)

da-ha-ya-a-na-a-ma

стран

 

 

Продолжение табл.

Текст 1

8)     vi-i-sha-ta-a-sa-pa-ha-ya-a Гистаспа

9)

pa-u-ca сын

ha-kha-a-ma-na-i-sha-i-ya

Ахеменид

ha-ya кто

i-ma-ma этот

ta-ca-ra-ma дворец

a-ku-u-na-u-sha построил

 

Текст 2

8)

da-a-ra-ya-va-ha-u-sha

 

Дария

9)

kha-sha-a-ya-tha-i-ya-ha-ya-a

 

царя

10)

pa-u-ca

 

сын

И)

ha-kha-a-ma-na-i-sha-i-ya

 

Ахеменид

i) Ft тгт H Г*- JЈ <Tf << s

«ft << nr |4- r<r •* *► -ч

-ft К Sf ft \

«rr s jji к- Кг 7Г i*- л

«trj^ji }<- t<i tH-m&ln —ГгГ \

 

<ч.ГГ « ГЦ г<- Г<Г 77 Г<- N

,7 «К **- <Б в< ffr -rrr ч

8)             ft n<*< tfrf ffr rs £>№< К- fff N

1°)       W «f? ff S

|i)     4« «ГТ fn -frf r< >r << ТГ К- \

12) <•;<   r<^ ^

14)*M rV H -M ^ I5> rrr 4» <Tr r< <r? -5<

«П S K~ fir US ffr л «П << fri r*- W r? P- \

«H & fn К- KT ft К- -ч

«TT <* ffr K- r<f T? K- frf P( fif -ftT \

ffr U К- -Г£ 4»< «г? <? \

ГГ 5<  fn  W-  КГ rT W- 4S< T<- ffr N

I» <n ft  v

<fc< «n fir -f>r Ж ff <t< fr r<- ',^

или

Предыдущая глава Следущая глава